"Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
                                                    Jan Paweł II

Mieszkania Chronione

Mieszkania chronione są formą pomocy społecznej dla osób usamodzielnianych,  do czasu uzyskania przez nie innych możliwości
zamieszkania oraz wsparcia.
Zapewniają one warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.
Mieszkania chronione są wyposażone w niezbędne meble, podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego.
Wsparcie na rzecz wychowanków usamodzielnianych świadczone jest nie krócej niż 3 godziny dziennie przez 7 dni w tygodniu i realizowane jest w zależności od potrzeb wychowanków przez pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, terapeutę, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekuna.
Zadania podstawowe wynikające z prowadzenia mieszkania chronionego realizowane są poprzez koordynatora-opiekuna mieszkania, przy wsparciu wspomagającego opiekuna mieszkania.

Zapewniamy:
1. Pracę socjalną z podopiecznym;
2. Poradnictwo specjalistyczne;
3. Naukę lub utrzymywanie posiadanego poziomu
sprawności w zakresie:
a) samoobsługi,
b) samodzielności życiowej,
c) rozwijania kontaktów społecznych,
d) pełnienia ról społecznych,
4. Pomoc w:
a) przemieszczaniu się,
b) wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu
codziennym,
c) realizacji kontaktów społecznych,
d) zagospodarowaniu czasu wolnego, w tym z
wykorzystaniem usług dostępnych w środowisku lokalnym,
e) ubieganiu się o uzyskanie mieszkania.
g) pracownie tematyczne dla młodzieży
h) pomoc w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy.

Cele wsparcia młodzieży usamodzielnianej:
- umożliwienie przygotowania do pełnej samodzielności poprzez doskonalenie umiejętności prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego, radzenia sobie z problemami codziennego życia, rozporządzania posiadanymi środkami finansowymi,
- pomocy w integracji ze środowiskiem poprzez rozwój umiejętności prawidłowego wchodzenia w relacje społeczne,
- stwarzanie możliwości w zakresie uzyskania wykształcenia, zdobycia kwalifikacji zawodowych, poszukiwania pracy i pozyskania samodzielnego mieszkania,
- stwarzanie możliwości do nabycia umiejętności samodzielnego rozwiązywania trudności życiowych, emocjonalnych,
rodzinnych itp. - przy wsparciu osób wspomagających usamodzielnianego,
- rozwijanie umiejętności planowania i wykorzystywania czasu wolnego,
- umożliwianie, rozwijanie i utrwalanie poczucia odpowiedzialności za własne życie,
- uczenie ponoszenia konsekwencji własnych decyzji i działań,
- umożliwianie nabycie realnego postrzegania rzeczywistości,
- umożliwienie uczestnictwa w alternatywnych formach spędzania czasu wolnego,
- uczenie odnajdywania się na rynku pracy i utrzymania pierwszych form zatrudnienia
W chwili obecnej prowadzimy:
Mieszkanie Chronione w Suchym Dworze
Mieszkanie Chronione dla Młodzieży z Powiatu Wejherowskiego - w przygotowaniu