"Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
                                                    Jan Paweł II

O FUNDACJI:

Fundacja "Rodzinny Gdańsk" powstała jako organizacja społeczna, której celem jest szeroko pojęta pomoc rodzinie, w szególności dzieciom i młodzieży. Wychodząc na przeciw potrzebom wspierania rodziny w jej najważniejszych funkcjach, jakimi są opieka i wychowanie, staramy się upowszechniać dobre rozwiązania w polityce społecznej regionu pomorza. Sądzimy, że warto rozmawiać o problemach rodzin, szczególnie tych, które znalazły się w kryzysie. Nie dokonujemy ocen, raczej chcemy koncentrować się na wspieraniu, nie unikając konfrontacji z problemami. W ramach naszej działalności pragniemy promować odpowiedzialne i czynne rodzicielstwo oparte na więzi. Nie jesteśmy organizacją dla elit, staramy się by szczęśliwe, ale i odpowiedzialne rodzicielstwo, mogło być udziałem wszystkich wchodzących w rolę rodzica niezależnie od statusu społecznego. Metodycznie wspieramy formy pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami oraz jesteśmy organizatorem tych działań. Uczestniczyliśmy w pracach nad ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej oraz urzeczywistniamy jej rozwiązania kiedy one są w ostateczności konieczne. 

CZŁONKOWIE FUNDACJI:

Dyrektor Fundacji:
Rafał Tomaszewski
Zarząd Fundacji:
Prezes - Danuta Tomaszewska
Rada Fundacji:
Przewodniczący - Michał Pisarewicz
Członek Rady - Zbigniew Kąkol
Członek Rady - Stanisława PająkCELE:

1. Wspieranie, organizowanie i prowadzeniedziałalności opiekuńczej,wychowawczej, adopcyjnej, resocjalizacyjnej,interwencyjnej, edukacyjnej,terapeutycznej, rehabilitacyjnej, grup wsparcia iporadnictwa specjalistycznego.
2. Wspieranie dzieci, młodzieży i rodzin wymagających szczególnej opieki i pomocy,zagrożonych kryzysem i znajdujących się w kryzysie,

3. Kształcenie i szkolenie prowadzące do powstaniastandardów kompetencyjnychw zakresie pracy z dziećmi, młodzieżą i rodziną oraz ich wdrażanie,
4. Inicjowaniewspólnego rodzinnego spędzania czasu oraz upowszechnianie standardów odpowiedzialnego rodzicielstwa,
5. Organizacje wypoczynku dzieci, młodzieży i rodzin oraz inicjatyw na rzecz aktywnej organizacji czasu wolnego, wspieranie grup i kółzainteresowań, organizację imprez kulturalnych, sportowych, integracyjnych,
6.Upowszechnianie wiedzy na temat powinności i praw człowieka, w tym szczególnieprawdziecka i ochrony rodziny,

7.Tworzenie, wdrażanie i upowszechnianie programów oraz metod pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
8. Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, postaw obywatelskich, patriotycznych osób i rodzin oraz rozwój świadomości lokalnej, narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym związanych z integracją europejską,
9. Wspieranie i kreowanie działalności artystycznej, zawodowej
i kulturalnej osób i rodzin, w tym ochrona dóbr kultury i tradycji,

10. Organizację szkoleń, warsztatów i konferencji,
11. Prowadzenie kampanii społecznych oraz działalność informacyjną,
12. Prowadzenie badań, analiz oraz działalność wydawniczą,
13. Współpracę z władzami rządowymi, samorządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi w kraju i poza jego granicami.

ZADANIA:

1. Prowadzenie działań na rzecz rodziny.
2.Tworzenie spójnego systemu pomocy dziecku i rodzinie.
3.Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży.
4.Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
5.Pomoc społeczna.
6.Ekonomia społeczna.
7.Nauka, edukacja, oświata, opieka i wychowanie.
8.Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowia.
9.Podtrzymywanie tradycji i rozwój świadomości lokalnej, narodowej, obywatelskiej i kulturowej.